"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2007 Ngày 29 tháng 10 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-09-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, có tính đến năm 2015. 03
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
21-08-2007 Nghị quyết số 2A/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2007. 19
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-08-2007 Quyết định số 1611/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH một thành viên Thương mại Quảng Trị. 22
03-08-2007 Quyết định số 1612/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Bến Hải - Quảng Trị. 36
04-09-2007 Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Triệu Hải. 56
06-09-2007 Quyết định số 1924/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Quản lý Khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị. 77
28-09-2007 Quyết định số 2058/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông về thủ tục đầu tư Ban Quản lý các Khu Du lịch tỉnh. 98
28-09-2007 Quyết định số 2059/QĐ-UBND về việc Quy định mức trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội. 106
28-09-2007 Quyết định số 2060/QĐ-UBND về việc phân bổ nguồn vốn cho vay phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn năm 2007. 115
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
22,724,902 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner