"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04 + 05           Năm 2012 Ngày 15 tháng 2 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
21-12-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 03
21-12-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 12
21-12-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2012. 30
21-12-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà 5 năm 2011 - 2015. 33
21-12-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đặt tên, đổi tên đường thuộc thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị năm 2011. 41
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
20-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 116
20-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012. 124
20-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn xây dựng cơ bản năm 2012. 136
20-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị năm 2012. 141
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
04-01-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. 143
04-01-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 145
04-01-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về việc thông qua chính sách hỗ trợ ăn trưa cho các cháu dưới 2 tuổi. 150
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
13-02-2012 Nghị quyết số 13/HĐND-CTHĐ về việc đính chính chỉ tiêu tổng chi ngân sách trong Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. 152
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-01-2012 Quyết định số 64/QĐ-UBND về việc Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với cơ quan báo chí, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 153
01-02-2012 Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc sửa đổi quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Đông Hà. 159
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
06-02-2012 Công bố số 132/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 161
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,959,839 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner