"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15           Năm 2021 Ngày 06 tháng 7 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-06-2021 Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị. 02
07-06-2021 Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. 03
10-06-2021 Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 14
21-06-2021 Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND quy định phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị và Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 16
23-06-2021 Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 19
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
25-06-2021 Công bố số 1054/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 26
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,958,628 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner