"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2013 Ngày 15 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2013 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
29-10-2013 Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 14
01-11-2013 Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 33
08-11-2013 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2013 ban hành Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 42
11-11-2013 Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, cập nhật, rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 44
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
28-10-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp công dân. 52
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2013 Quyết định số 1891/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 đề nghị hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới. 58
18-10-2013 Quyết định số 1892/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 thuộc đối tượng rà soát. 63
18-10-2013 Quyết định số 1893/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 hết hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần. 97
18-10-2013 Quyết định số 1894/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01 tháng 01 năm 2010 đến 31 tháng 12 năm 2012 còn hiệu lực pháp luật. 111
23-10-2013 Quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cam Lộ đến năm 2020. 148
25-10-2013 Quyết định số 1950/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2013 Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 168
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-11-2013 Công bố số 3172/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 171
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,257,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner