"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2013 Ngày 15 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm. 03
29-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành xuất bản - in - phát hành tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 13
31-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. 38
05-02-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 44
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
15-01-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013. 83
15-01-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 85
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
15-01-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013. 91
Sở Xây dựng
25-01-2013 Quyết định số 08/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 94
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
20-02-2013 Công bố số 292/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 102
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,340,138 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner