"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2013 Ngày 30 tháng 6 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
31-05-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về việc quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 03
31-05-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo. 10
31-05-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
31-05-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 25
31-05-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020. 29
31-05-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 39
31-05-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc quy định một số mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 42
31-05-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 48
31-05-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 50
31-05-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về việc nâng cao năng lực hệ thống y tế huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố đến năm 2020. 53
31-05-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020. 59
31-05-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu lần 01, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 72
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 78
20-06-2013 Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 85
24-06-2013 Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên, tỉnh Quảng Trị. 101
24-06-2013 Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 126
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,257,656 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner