"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2012 Ngày 15 tháng 7 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-06-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
26-06-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ. 11
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
27-06-2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. 21
27-06-2012 Nghị quyết số 20/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án thành lập Trường Mầm non Hoa Phượng, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị. 22
27-06-2012 Nghị quyết số 21/2012/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2011. 23
27-06-2012 Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2012. 27
27-06-2012 Nghị quyết số 23/2012/NQ-HĐND quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Trị đến năm 2020. 31
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-06-2012 Quyết định số 1018/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Asean. 46
15-06-2012 Quyết định số 1035/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và hộ gia đình cận nghèo năm 2011. 48
15-06-2012 Quyết định số 1040/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em dưới 6 tuổi năm 2012. 50
18-06-2012 Quyết định số 1052/QĐ-UBND bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 53
18-06-2012 Quyết định số 1056/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống, lụt bão công trình Thủy lợi - Thủy điện Quảng Trị. 54
19-06-2012 Quyết định số 1069/QĐ-UBND quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức tiếp công dân tại tỉnh Quảng Trị. 61
29-06-2012 Quyết định số 1120/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 65
03-07-2012 Quyết định số 1140/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Công viên du lịch sinh thái Cọ Dầu, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 71
03-07-2012 Quyết định số 1141/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn kế hoạch năm 2012 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 75
03-07-2012 Quyết định số 1143/QĐ-UBND về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn. 79
05-07-2012 Quyết định số 1185/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 83
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
10-07-2012 Công bố số 1327/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 84
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,896,847 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner