"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2022 Ngày 04 tháng 3 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2022 Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND bãi bỏ khoản 4 Điều 9 Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 03
01-03-2022 Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Điểm đ khoản 1 Điều 2 Quy định kèm theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. 04
01-03-2022 Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị. 05
03-03-2022 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. 12
08-03-2022 Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị. 13
11-03-2022 Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh. 16
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2022 Quyết định số 763/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
08-03-2022 Công bố số 405/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 38
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,957,044 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner