"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 23           Năm 2018 Ngày 19 tháng 10 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-09-2018 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
25-09-2018 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 04
25-09-2018 Quyết định số 23./2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
28-09-2018 Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. 25
11-10-2018 Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Phụ lục số I kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 26
15-10-2018 Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình và chi phí quản lý Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020. 27
15-10-2018 Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND về việc Quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ. 34
15-10-2018 Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 37
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2018 Quyết định số 2312/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 46
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
15-10-2018 Công bố số 3089/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 53
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,450,936 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner