"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03 + 04 + 05           Năm 2023 Ngày 11 tháng 01 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2022 Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 05
09-12-2022 Nghị quyết số 85/2022/NQ-HĐND quy định nội dung mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia học xóa mù chữ. 09
09-12-2022 Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2026. 11
09-12-2022 Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 13
09-12-2022 Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh về việc quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 16
09-12-2022 Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND quy định về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 17
09-12-2022 Nghị quyết số 100/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025. 26
09-12-2022 Nghị quyết số 101/2022/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 31
09-12-2022 Nghị quyết số 102/2022/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với một số nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 37
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2022 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2021. 41
09-12-2022 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2023. 74
09-12-2022 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2023. 85
09-12-2022 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2023. 113
09-12-2022 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND về phát triển hệ thống y tế, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở y tế công lập đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến 2030. 138
09-12-2022 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND về chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2023. 148
09-12-2022 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác. 156
09-12-2022 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 162
09-12-2022 Nghị quyết số 92/NQ-HĐND về giám sát tình hình vận động, quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 165
09-12-2022 Nghị quyết số 93/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà. 168
09-12-2022 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND về việc thông qua công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính thường xuyên cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025. 170
09-12-2022 Nghị quyết số 96/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Lát vỉa hè các tuyến đường còn lại Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 1. 173
09-12-2022 Nghị quyết số 97/NQ-HĐND điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí. 175
09-12-2022 Nghị quyết số 98/NQ-HĐND quy định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025. 177
09-12-2022 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND phát triển Thanh niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2030. 179
09-12-2022 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030. 187
09-12-2022 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 190
09-12-2022 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2023. 194
09-12-2022 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND về chủ trương mua sắm vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 199
09-12-2022 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND về việc dừng thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 16/3/2022 của HĐND tỉnh về việc mua trang thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2 năm 2022. 202
09-12-2022 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu Dịch vụ - Du lịch Cửa Việt (giai đoạn 2). 203
09-12-2022 Nghị quyết số 110/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư: Dự án xây dựng chỉnh trang, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2. 207
28-12-2022 Nghị quyết số 384/NQ-HĐND về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị. 210
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,897,701 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner