"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2016 Ngày 16 tháng 3 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-02-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị. 03
23-02-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND giao quyền hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. 11
25-02-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Đông Hà. 12
25-02-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị. 27
29-02-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị. 40
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-02-2016 Quyết định số 320/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 tỷ lệ 1/10.000. 52
14-03-2016 Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 55
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
11-03-2016 Công bố số 498/CB/STC-SXD về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 56
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,144,500 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner