"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 22 + 23 + 24           Năm 2016 Ngày 25 tháng 12 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-12-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020. 03
13-12-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị. 15
15-12-2016 Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND về việc quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà. 29
20-12-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 38
20-12-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 40
21-12-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 60
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
15-12-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đakrông. 74
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
28-11-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế T iếp công dân. 101
28-11-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện. 110
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
05-12-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Phong. 119
05-12-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Triệu Phong. 125
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-12-2016 Quyết định số 3188/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 132
21-12-2016 Quyết định số 3242/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017. 147
27-12-2016 Quyết định số 3316/QĐ-UBND ban hành quy chế hoạt động của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020. 154
Sở Xây dựng
26-12-2016 Quyết định số 122/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 và tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 171
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
15-11-2016 Công bố số 3584/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 180
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,344,223 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner