"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06 + 07           Năm 2014 Ngày 15 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-02-2014 Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
27-02-2014 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh Quảng Trị. 16
04-03-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế sử dụng, quản lý và khai thác Hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị. 39
10-03-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ban hành chính sách củng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 48
11-03-2014 Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 55
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh
21-02-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc quy định khu vực và vị trí các loại đất của các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2014. 75
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-03-2014 Quyết định số 379/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Cửa Việt. 81
11-03-2014 Công văn số 649/UBND-NC đính chính Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2014 về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 98
Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị
17-02-2014 Quyết định số 61/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014. 99
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh
26-02-2014 Quyết định số 333/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014. 115
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-03-2014 Công bố số 444/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 138
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,956,817 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner