"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13           Năm 2016 Ngày 18 tháng 7 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-06-2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
24-06-2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 56
28-06-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về giao khoán quản lý, bảo vệ, khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ và hưởng lợi của Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, Vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC). 68
06-07-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị. 81
13-07-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị. 91
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng
10-06-2016 Quyết định số 53/QĐ-SXD về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 96
15-07-2016 Công bố số 1925/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 105
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,220,583 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner