"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2018 Ngày 20 tháng 4 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2018 Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị. 03
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2018 Quyết định số 616/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2021. 05
03-04-2018 Quyết định số 673/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Trị. 15
06-04-2018 Quyết định số 690/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Gio Linh. 24
06-04-2018 Quyết định số 691/QĐ-UBND về việc cho phép sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong thị xã Quảng Trị. 26
06-04-2018 Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Hải Lăng. 29
06-04-2018 Quyết định số 693/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Hướng Hóa. 32
06-04-2018 Quyết định số 694/QĐ-UBND về việc cho phép sáp nhập, hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Triệu Phong. 34
06-04-2018 Quyết định số 695/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Cam Lộ. 36
06-04-2018 Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Đakrông. 38
06-04-2018 Quyết định số 697/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất, giải thể các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong thành phố Đông Hà. 40
06-04-2018 Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất các tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện Vĩnh Linh. 42
10-04-2018 Quyết định số 741/QĐ-UBND ban hành danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 44
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
16-04-2018 Công bố số 933/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 54
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,898,027 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner