"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16 + 17           Năm 2018 Ngày 20 tháng 8 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-07-2018 Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018. 04
18-07-2018 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2021. 09
18-07-2018 Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020. 22
18-07-2018 Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 28
18-07-2018 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND về việc thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác trong bổ sung trong năm 2018. 30
18-07-2018 Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số loại lệ phí tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 11 năm 2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị. 43
18-07-2018 Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 45
18-07-2018 Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND về việc điều chỉnh Mục 14 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 49
18-07-2018 Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030. 51
18-07-2018 Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2022. 56
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-07-2018 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 60
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
18-07-2018 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 61
18-07-2018 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019. 65
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-08-2017 Quyết định số 1737/QĐ-UBND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 68
01-08-2018 Quyết định số 1765/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án: Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn đến 2030. 72
17-08-2018 Quyết định số 1899/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Bài Chòi Trung bộ Việt Nam trên địa bản tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2023. 144
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-08-2018 Công bố số 2491/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 156
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,897,205 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner