"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2018 Ngày 15 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2017 Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 tỉnh Quảng Trị. 03
14-12-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 10
14-12-2017 Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2018. 58
14-12-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND quy định bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời kỳ ổn định 2017 - 2020. 90
14-12-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của HĐND cấp xã, cấp huyện và thời hạn UBND gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 95
14-12-2017 Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 97
14-12-2017 Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND chấp thuận chủ trương thu hồi đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2018. 100
14-12-2017 Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. 120
14-12-2017 Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025. 126
14-12-2017 Nghị quyết số 32/2017/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2021. 131
14-12-2017 Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. 138
14-12-2017 Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. 141
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2017 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2016. 153
14-12-2017 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2018. 155
14-12-2017 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về phân bổ ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Quảng Trị. 167
14-12-2017 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 198
14-12-2017 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc năm 2018. 201
14-12-2017 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 209
14-12-2017 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018. 212
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,889,138 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner