"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2011 Ngày 10 tháng 3 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc Quy định phân cấp và quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 04
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
30-12-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND huyện. 11
14-02-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng. 16
14-02-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin. 24
21-02-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 28
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh
20-01-2011 Quyết định số 1301/2011/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Vĩnh Linh. 32
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-01-2011 Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc Quy định sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 37
27-01-2011 Quyết định số 204/QĐ-UBND về Chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập. 47
29-01-2011 Quyết định số 218/QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. 55
15-02-2011 Quyết định số 237/QĐ-UBND về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Hải Thượng, huyện Hải Lăng. 59
15-02-2011 Quyết định số 241/QĐ-UBND về việc Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016. 61
15-02-2011 Quyết định số 242/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động. 63
15-02-2011 Quyết định số 244/QĐ-UBND về việc Trung tâm Thương mại Lao Bảo trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh. 65
16-02-2011 Quyết định số 254/QĐ-UBND ban hành Quy chế về việc Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị. 66
21-02-2011 Quyết định số 282/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011. 77
01-03-2011 Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2011 của tỉnh Quảng Trị. 79
02-03-2011 Quyết định số 347/QĐ-UBND về việc Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông. 85
02-03-2011 Quyết định số 348/QĐ-UBND về việc Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. 87
07-03-2011 Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 Quy định giá tối thiểu để tính lệ phí trước bạ các loại xe hai bánh gắn máy. 89
04-03-2011 Chỉ thị số 03/CT-UBND về Tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh, sử dụng thiết bị phát sóng tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 93
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,189,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner