"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2012 Ngày 15 tháng 01 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012. 03
09-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2012. 09
09-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2009. 39
09-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2010. 42
09-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND thông qua phương án giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012. 45
09-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung đối tượng thu và tỷ lệ phân chia khoản thu theo Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh. 92
09-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009 của huyện Đakrông. 95
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-12-2011 Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 105
20-12-2011 Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành thuộc tỉnh năm 2012. 110
20-12-2011 Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 cho các huyện, thị xã, thành phố. 112
28-12-2011 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2012. 152
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
20-12-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ huyện Đakrông. 155
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
09-12-2011 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V. 161
09-12-2011 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 162
09-12-2011 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012. 172
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
29-12-2011 Công bố số 2867/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2011 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 174
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,948,776 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner