"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2021 Ngày 28 tháng 4 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-04-2021 Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ban hành quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
12-04-2021 Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 10
15-04-2021 Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị. 12
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
09-04-2021 Quyết định số 818/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý các chức danh cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. 26
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
16-04-2021 Công bố số 531/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 03 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 35
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,958,353 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner