"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11 + 12           Năm 2022 Ngày 23 tháng 6 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
31-05-2022 Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
31-05-2022 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 13
31-05-2022 Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 36
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2022 Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND về việc Quy định về quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Trị. 40
28-04-2022 Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị. 44
09-05-2022 Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 54
10-05-2022 Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị. 56
20-05-2022 Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. 57
26-05-2022 Quyết định số 17/2022/QĐ-UBND sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Trị. 74
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
31-05-2022 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2022. 76
31-05-2022 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường nối cầu An Mô vào khu lưu niệm Tổng bí thư Lê Duẩn. 78
Sở Xây dựng
09-06-2022 Công bố số 1153/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 80
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,956,142 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner