"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24 + 25           Năm 2019 Ngày 16 tháng 12 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-11-2019 Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch 2019 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2019 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. 20
04-12-2019 Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 21
04-12-2019 Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo. 29
10-12-2019 Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 30
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-11-2019 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (giai đoạn 1). 31
25-11-2019 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống giao thông vùng nguyên liệu cây, con chủ lực huyện Cam Lộ. 33
25-11-2019 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống giao thông thành phố Đông Hà. 35
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-12-2019 Quyết định số 3277/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 37
02-12-2019 Quyết định số 3278/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 38
02-12-2019 Quyết định số 3279/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 39
02-12-2019 Quyết định số 3280/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 40
02-12-2019 Quyết định số 3281/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 41
02-12-2019 Quyết định số 3282/QĐ-UBND công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 42
06-12-2019 Quyết định số 3374/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố. 43
Sở Xây dựng
22-11-2019 Quyết định số 106/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 58
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
13-12-2019 Công bố số 4105/CB-STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 - 11 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 78
Mục lục Công báo
16-12-2019 Mục lục số 01-25/CB-ML mục lục số 01-25/CB-ML mục lục Công báo từ số 01 đến số 25 năm 2019. 153
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,946,363 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner