"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2019 Ngày 05 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2019 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019. 04
20-07-2019 Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030. 10
20-07-2019 Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án trong năm 2019. 19
20-07-2019 Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2019. 23
20-07-2019 Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về “Phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chính sách khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. 39
20-07-2019 Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Trị, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Quảng Trị và chi tiếp khách trong nước. 45
20-07-2019 Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND về việc Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 48
20-07-2019 Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 51
20-07-2019 Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 54
20-07-2019 Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020. 58
20-07-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND về việc bãi bỏ một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị. 61
20-07-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 63
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-07-2019 Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 72
02-08-2019 Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 77
02-08-2019 Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà. 86
02-08-2019 Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2006 của UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 90
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
20-07-2019 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2. 91
20-07-2019 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, dự án thành phần tỉnh Quảng Trị vay vốn Ngân hàng Thế giới. 94
20-07-2019 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (đường trung tâm trục dọc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị). 96
20-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường liên xã Cam Hiếu, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ. 98
20-07-2019 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND phân bổ vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Nguồn vốn ngân sách Trung ương). 100
20-07-2019 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư ngân sách địa phương năm 2017 sang năm 2019. 103
20-07-2019 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về phát triển hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 104
20-07-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. 108
20-07-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc sắp xếp, sáp nhập, đổi tên thôn, khu phố và hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư sau khi sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 111
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
26,269,034 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner