"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2011 Ngày 15 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-08-2011 Nghị quyết số 12/2011/NQ-HĐND về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 03
12-08-2011 Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 27
12-08-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 32
12-08-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND về việc xây dựng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 52
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-08-2011 Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng. 55
23-08-2011 Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Phát triển đất tỉnh Quảng Trị. 79
01-09-2011 Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị. 82
01-09-2011 Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ Quảng Trị. 86
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
15-08-2011 Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị khóa V, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 91
16-08-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 112
16-08-2011 Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã và quyết toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2010. 116
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
16-08-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Đakrông. 119
19-08-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dạy nghề tổng hợp huyện Đakrông. 124
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
19-08-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hải Lăng. 128
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-08-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 134
12-08-2011 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2010 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân. 143
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,241,465 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner