"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2016 Ngày 21 tháng 01 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
29-12-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án xã hội hóa hệ thống thoát nước khu dân cư trên địa bàn thành phố Đông Hà giai đoạn 2016 - 2020. 03
29-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của thành phố Đông Hà. 07
29-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND thành phố Đông Hà năm 2016. 13
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
29-12-2015 Nghị quyết số 65/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. 18
29-12-2015 Nghị quyết số 66/2015/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2016 của thị xã Quảng Trị. 25
29-12-2015 Nghị quyết số 67/2015/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 của thị xã Quảng Trị. 54
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
30-12-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế về quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Triệu Phong. 60
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
25-12-2015 Nghị quyết số 21/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 của huyện Đảo Cồn Cỏ. 72
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-12-2015 Quyết định số 2988/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2014. 80
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
29-12-2015 Nghị quyết số 68/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng trị năm 2016. 93
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-01-2016 Công bố số 113/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 96
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,220,595 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner