"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2023 Ngày 05 tháng 01 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2022 Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị. 03
29-11-2022 Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị. 13
12-12-2022 Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Phụ lục Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 24
16-12-2022 Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 38
20-12-2022 Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND quyết định Bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 39
20-12-2022 Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 41
20-12-2022 Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng. 43
21-12-2022 Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc tại các tổ chức hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 44
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng
14-12-2022 Quyết định số 165/QĐ-SXD về việc Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2021; Các Tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và Quý I, tháng 4, 5, 6 và Quý II, tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 54
22-12-2022 Công bố số 3055/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 88
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,956,981 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner