"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13 + 14           Năm 2020 Ngày 20 tháng 8 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-07-2020 Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. 04
23-07-2020 Nghị quyết số 37/2020/NQ-HĐND ban hành Quy định nội dung chi, mức chi các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 09
23-07-2020 Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 18
23-07-2020 Nghị quyết số 39/2020/NQ-HĐND ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 26
23-07-2020 Nghị quyết số 45/2020/NQ-HĐND chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn 2030. 33
23-07-2020 Nghị quyết số 46/2020/NQ-HĐND quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập và chính sách đối với viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị. 40
23-07-2020 Nghị quyết số 47/2020/NQ-HĐND quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 44
23-07-2020 Nghị quyết số 48/2020/NQ-HĐND hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2023, có tính đến năm 2025. 46
23-07-2020 Nghị quyết số 49/2020/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã thôi việc hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 49
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-08-2020 Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 52
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
23-07-2020 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2020. 53
23-07-2020 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 65
23-07-2020 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. 68
23-07-2020 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2020. 73
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2020 Quyết định số 2118/QĐ-UBND ban hành Danh mục các đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 75
04-08-2020 Quyết định số 2129/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2.000. 85
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
20-08-2020 Công bố số 1393/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 123
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,942,687 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner