"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2022 Ngày 13 tháng 4 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-03-2022 Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị. 02
29-03-2022 Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026. 04
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-03-2022 Quyết định số 873/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các xã chỉ đạo điểm của tỉnh xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 07
30-03-2022 Quyết định số 913/QĐ-UBND ban hành Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026. 10
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
01-04-2022 Công bố số 590/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 21
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,956,987 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner