"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2012 Ngày 15 tháng 12 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. 02
30-11-2012 Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 09
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
30-11-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế. 16
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2012 Quyết định số 2311/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án củng cố, khôi phục và phát triển làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 20
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
05-12-2012 Công bố số 2888/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 47
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,961,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner