"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2017 Ngày 25 tháng 2 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-02-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động và nguồn vốn của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị. 04
17-02-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 07
Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị
20-02-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao. 11
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
09-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND huyện Triệu Phong. 20
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-02-2017 Quyết định số 230/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2019. 25
10-02-2017 Quyết định số 231/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2017 - 2020. 33
10-02-2017 Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc ban hành bảng giá quy định giá tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 47
20-02-2017 Quyết định số 285/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 2017. 56
23-02-2017 Quyết định số 333/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 63
24-02-2017 Quyết định số 340/QĐ-UBND ban hành Quy chế công nhận sáng kiến để xét danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Huân chương Lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 73
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
09-01-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc hỗ trợ thành lập mô hình chế biến thủy sản tại huyện đảo Cồn Cỏ. 88
09-01-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thông qua Chương trình hoạt động năm 2017 của HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 91
09-01-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017. 94
09-01-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 101
09-01-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. 105
Sở Xây dựng
28-02-2017 Quyết định số 10/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 114
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
17-02-2017 Công bố số 298/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 124
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,317,847 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner