"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2017 Ngày 20 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
15-11-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
20-11-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 11
20-11-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
20-11-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 40
23-11-2017 Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 55
27-11-2017 Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, ban hành theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 60
30-11-2017 Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 62
05-12-2017 Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 65
18-12-2017 Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị. 76
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng
15-11-2017 Quyết định số 79/QĐ-SXD về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2017, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 84
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-12-2017 Công bố số 3834/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 102
Mục lục Công báo
20-12-2017 Mục lục số 01-25/MLCB-TTTH mục lục Công báo năm 2017 từ số 01 đến số 25. 164
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,889,971 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner