"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2009 Ngày 05 tháng 01 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2008 Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. 04
12-12-2008 Nghị quyết số 20/2008/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2007. 09
12-12-2008 Nghị quyết số 21/2008/NQ-HĐND về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2009. 11
12-12-2008 Nghị quyết số 22/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn ngân sách. 28
12-12-2008 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND thông qua phương án phân loại đường phố thị xã, thị trấn và giá các loại đất năm 2009. 57
12-12-2008 Nghị quyết số 24/2008/NQ-HĐND về Thông qua kế hoạch phân bổ kinh phí trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách trên địa bàn miền núi tỉnh Quảng Trị năm 2009. 93
12-12-2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Chương trình xây dựng Nghị quyết toàn khóa của HĐND tỉnh Quảng Trị khóa V, nhiệm kỳ 2004- 2011 và Chương trình ban hành Nghị quyết năm 2009. 95
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2008 Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy trình bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố. 99
28-11-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh Quảng Trị. 105
12-12-2008 Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND về việc Quy định cước vận tải hàng hóa bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 119
22-12-2008 Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch vốn XDCB tập trung năm 2009. 125
22-12-2008 Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2009. 126
25-12-2008 Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh năm 2009. 127
25-12-2008 Quyết định số 43/2008/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 cho các huyện, thị xã. 128
25-12-2008 Quyết định số 44/2008/QĐ-UBND về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. 148
28-11-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND về việc Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 406/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt các loại pháo nổ. 156
28-11-2008 Chỉ thị số 14/2008/CT-UBND về Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới. 158
28-11-2008 Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND về việc Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp tết Nguyên đán Kỷ Sửu (2009). 161
01-12-2008 Chỉ thị số 16/2008/CT-UBND về việc Tăng cường công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình. 163
17-12-2008 Chỉ thị số 17/2008/CT-UBND về việc Tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Sửu năm 2009. 166
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
12-12-2008 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND phê chuẩn biên chế hành chính, sự nghiệp và quỹ tiền lương tăng thêm năm 2009 tỉnh Quảng Trị. 169
12-12-2008 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Quảng Trị năm 2009. 171
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,289,193 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner