"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 04           Năm 2009 Ngày 26 tháng 2 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-02-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009 của Chính phủ và Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của HĐND tỉnh. 02
17-02-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2009 cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 25
Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa
26-12-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội năm 2009. 32
26-12-2008 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2009. 38
26-12-2008 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và phê duyệt các công trình trọng điểm của huyện. 50
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh
31-12-2008 Quyết định số 3336/2008/QĐ-UBND về việc Giao nhiệm vụ chi ngân sách huyện năm 2009 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý. 56
31-12-2008 Quyết định số 3337/2008/QĐ-UBND về việc Phân bổ vốn xây dựng cơ bản tập trung do huyện quản lý năm 2009. 62
31-12-2008 Quyết định số 3338/2008/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2009 đối với các xã, thị trấn. 65
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,289,160 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner