"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2009 Ngày 10 tháng 4 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 của tỉnh Quảng Trị. 02
10-04-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường. 51
10-04-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND v/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ. 59
12-03-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 66
03-04-2009 Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến 2010 và triển khai công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010- 2020. 68
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
01-04-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Quản lý vùng nuôi tôm trên địa bàn thị xã Đông Hà. 70
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
02-04-2009 Chỉ thị số 03/CT-UBND về Công tác phòng không nhân dân năm 2009. 76
13-04-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND v/v Tổ chức xét tốt nghiệp Trung học cơ sở và thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông năm học 2008 - 2009. 78
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,191,043 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner