"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2009 Ngày 15 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-07-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 03
10-07-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn. 07
03-07-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015. 12
10-07-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010. 18
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
19-06-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã Đông Hà. 24
Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh
30-06-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 27
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-06-2009 Quyết định số 1115/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường bền vững tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 2009- 2015. 50
19-06-2009 Quyết định số 1175/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. 52
23-06-2009 Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 61
23-06-2009 Quyết định số 1190/QĐ-UBND bố trí kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 33/2009/NĐ-CP, Nghị định số 34/2009/NĐ-CP năm 2009 (Đợt 1). 63
03-07-2009 Quyết định số 1272/QĐ-UBND về việc xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2008. 64
03-07-2009 Quyết định số 1273/QĐ-UBND về việc Giao kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh năm 2009. 66
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,190,445 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner