"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2010 Ngày 15 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-12-2009 Quyết định số 37/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất tỉnh Quảng Trị. 03
29-12-2009 Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2009- 2015. 05
31-12-2009 Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2010. 10
11-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý đoàn ra và quản lý hộ chiếu của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
31-12-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Đông Hà. 16
31-12-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Đông Hà. 21
31-12-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Quản lý đô thị thành phố Đông Hà. 26
31-12-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các phường năm 2010. 32
31-12-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc năm 2010. 61
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
24-12-2009 Nghị quyết số 69/2009/NQ-HĐND về việc Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chi ngân sách địa phương năm 2010. 72
24-12-2009 Nghị quyết số 70/2009/NQ-HĐND nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. 77
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
24-12-2009 Nghị quyết số 67/NQ-HĐND về việc Chấm dứt hiệu lực thi hành Nghị quyết số 8c/2006/NQ-HĐND ngày 02/8/2006 của HĐND thị xã khóa IV “Về Thông qua quy định chi tiết chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trên địa bàn thị xã Quảng Trị”. 83
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,303,094 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner