"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2010 Ngày 25 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung bản quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
02-02-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị. 15
24-02-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Quảng Trị. 25
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
05-02-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc Hủy bỏ một phần nội dung không phù hợp của Quy chế quản lý vùng nuôi tôm trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) Đông Hà. 31
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
24-12-2009 Nghị quyết số 68/2009/NQ-HĐND về việc Phê duyệt Đề án phân loại hành chính cấp xã, phường thuộc thị xã Quảng Trị. 32
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
02-02-2010 Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND về Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm năm 2010. 39
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
14-01-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2010. 41
14-01-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2010. 42
14-01-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về việc Thông qua dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2010. 46
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-02-2010 Quyết định số 295/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010 của tỉnh Quảng Trị. 52
25-02-2010 Quyết định số 319/QĐ-UBND về việc Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị. 93
02-02-2010 Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc Tập trung thực hiện phòng, chống bệnh lùn sọc đen và bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa và ngô trên địa bàn tỉnh. 105
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,302,961 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner