"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2010 Ngày 28 tháng 7 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-07-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
16-07-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 20
16-07-2010 Nghị quyết số 12/2010/NQ-HĐND về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà năm 2009. 24
16-07-2010 Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND về việc Thông qua Đề án “Hỗ trợ xóa nhà ở tạm bợ, dột nát cho hộ nghèo” trên địa bàn thành phố Đông Hà. 28
Văn bản pháp luật khác
Thủ tướng Chính phủ
19-07-2010 Quyết định số 1229/QĐ-TTg về việc Thành lập Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị. 34
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-07-2010 Quyết định số 1160/QĐ-BVSTBPN v/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 36
06-07-2010 Quyết định số 1178/QĐ-UBND v/v Quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông- Xuân năm 2009- 2010 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 43
07-07-2010 Quyết định số 1184/QĐ-UBND về việc Thành lập Trạm Kiểm lâm thị xã Quảng Trị. 44
07-07-2010 Quyết định số 1188/QĐ-UBND v/v Quy định giá bán tối thiểu các loại lâm sản bị tịch thu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 46
15-07-2010 Quyết định số 1244/QĐ-UBND v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 54
15-07-2010 Quyết định số 1245/QĐ-UBND v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 55
15-07-2010 Quyết định số 1246/QĐ-UBND v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 56
15-07-2010 Quyết định số 1247/QĐ-UBND v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 57
15-07-2010 Quyết định số 1248/QĐ-UBND v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 58
15-07-2010 Quyết định số 1249/QĐ-UBND v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 59
15-07-2010 Quyết định số 1250/QĐ-UBND v/v Công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. 60
16-07-2010 Quyết định số 1264/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, thay đổi và bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 61
26-07-2010 Quyết định số 1335/QĐ-UBND điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 63
28-07-2010 Quyết định số 1368/QĐ-UBND về việc Triển khai gửi văn bản của UBND tỉnh ban hành qua mạng tin học. 64
05-07-2010 Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. 71
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,370,867 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner