"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14           Năm 2010 Ngày 26 tháng 11 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
22-11-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND về việc Quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 07
13-10-2010 Chỉ thị số 11/2010/CT-UBND về việc Tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. 15
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
14-10-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính và Kế hoạch huyện. 19
22-10-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 24
15-11-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội. 29
15-11-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ. 33
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-10-2010 Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ. 39
21-10-2010 Quyết định số 1984/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Quảng Tr. 41
21-10-2010 Quyết định số 1985/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Triệu Phong. 43
22-10-2010 Quyết định số 1989/QĐ-UBND về việc Xếp loại doanh nghiệp năm 2009. 45
28-10-2010 Quyết định số 2022/QĐ-UBND về việc Ban hành Danh mục số 02, các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh. 47
28-10-2010 Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc Công bố hết dịch bệnh lùn sọc đen hại lúa năm 2010. 51
15-11-2010 Quyết định số 2157/QĐ-UBND về việc Thành lập các phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị. 53
28-10-2010 Chỉ thị số 12/CT-UBND về Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng chống buôn bán, sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo. 54
02-11-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc Tăng cường phòng, chống bệnh dịch ở người trong mùa Đông và thời điểm giao mùa. 58
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,370,649 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner