Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 10-02-2011: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2010 Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2011. (từ trang 04 đến trang 06)
24-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. (từ trang 07 đến trang 08)
25-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011- 2015. (từ trang 09 đến trang 16)
26-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010- 2015, định hướng đến năm 2020. (từ trang 17 đến trang 32)
24-12-2010 Nghị quyết số 40/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà năm 2009. (trang 33)
24-12-2010 Nghị quyết số 42/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2011. (từ trang 34 đến trang 35)
24-12-2010 Nghị quyết số 43/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 36 đến trang 41)
24-12-2010 Nghị quyết số 44/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, và phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2011. (từ trang 42 đến trang 64)
31-12-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2011. (trang 65)
31-12-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc năm 2011. (từ trang 66 đến trang 73)
31-12-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương cho các phường năm 2011. (từ trang 74 đến trang 75)
28-12-2010 Nghị quyết số 48/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. (từ trang 76 đến trang 82)
28-12-2010 Nghị quyết số 49/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 83 đến trang 99)
28-12-2010 Nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND ngày 20/7/2009 của HĐND thị xã “Về Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông- Lâm- Ngư nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Trị. (trang 100)
24-12-2010 Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc Thông qua dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2011. (từ trang 101 đến trang 102)
24-12-2010 Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ v/v Thông qua Quy chế khen thưởng hoạt động HĐND huyện khóa I, nhiệm kỳ 2004- 2011; Báo cáo hoạt động HĐNĐ huyện năm 2010 và Chương trình công tác năm 2011. (từ trang 103 đến trang 106)
24-12-2010 Nghị quyết số 11/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2011. (từ trang 107 đến trang 110)
23-12-2010 Quyết định số 2547/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Đề án phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến 2010. (từ trang 111 đến trang 116)
31-12-2010 Quyết định số 2693/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý giai đoạn 2011- 2015. (từ trang 117 đến trang 123)
31-12-2010 Quyết định số 2694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị. (trang 124)
31-12-2010 Quyết định số 2695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ cho công tác xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp. (từ trang 125 đến trang 130)
31-12-2010 Quyết định số 2697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. (từ trang 131 đến trang 139)
05-01-2011 Quyết định số 07/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015. (từ trang 140 đến trang 149)
07-01-2011 Quyết định số 47/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Vĩnh Linh. (trang 150)
12-01-2011 Quyết định số 79/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2011 của UBND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 151 đến trang 166)
17-01-2011 Quyết định số 101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2010 - 2011. (từ trang 167 đến trang 172)
24-01-2011 Quyết định số 146/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 của UBND tỉnh. (từ trang 173 đến trang 175)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,596,903 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner