Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 05 xuất bản ngày 12-04-2007: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-12-2006 Nghị quyết số 7.1/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 03 đến trang 08)
21-12-2006 Nghị quyết số 7.2/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về dự toán thu, chi ngân sách năm 2007. (từ trang 09 đến trang 22)
21-12-2006 Nghị quyết số 7.3/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông thông qua Danh mục các dự án đầu tư xây dựng và phân bổ vốn đầu tư cho từng công trình, dự án năm 2007. (từ trang 23 đến trang 26)
21-12-2006 Nghị quyết số 7.4/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác dân số, gia đình và trẻ em năm 2007. (từ trang 27 đến trang 29)
21-12-2006 Nghị quyết số 7.5/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ giải pháp thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo năm 2007. (từ trang 30 đến trang 31)
05-12-2006 Nghị quyết số 7A/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2005. (từ trang 32 đến trang 33)
05-12-2006 Nghị quyết số 7B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn. (từ trang 34 đến trang 39)
05-12-2006 Nghị quyết số 7C/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc điều chỉnh, bổ sung một số điểm của Đề án sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng. (từ trang 40 đến trang 41)
23-12-2006 Nghị quyết số 8A/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 42 đến trang 46)
23-12-2006 Nghị quyết số 8B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007. (từ trang 47 đến trang 48)
10-11-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn mạng lưới bưu chính - viễn thông trên địa bàn huyện Hải Lăng trong tình hình mới. (từ trang 49 đến trang 51)
22-12-2006 Nghị quyết số 7A/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thực hiện nhiệm vụ năm 2007. (từ trang 52 đến trang 55)
22-12-2006 Nghị quyết số 7B/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách năm 2007. (từ trang 56 đến trang 57)
22-12-2006 Nghị quyết số 7C/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. (từ trang 58 đến trang 59)
22-12-2006 Nghị quyết số 7D/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về thông qua Đề án Phát triển kinh tế- xã hội vùng gò đồi Tây Triệu Phong. (từ trang 60 đến trang 73)
22-12-2006 Nghị quyết số 7E/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về việc phê duyệt Đề án phân loại đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn thuộc huyện Triệu Phong. (từ trang 74 đến trang 80)
19-12-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc tăng cường công tác bảo vệ an toàn, an ninh bưu chính - viễn thông. (từ trang 81 đến trang 82)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,544,459 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner