Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 11 xuất bản ngày 14-08-2007: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-08-2007 Quyết định số 11A/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. (từ trang 04 đến trang 06)
24-07-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2007. (từ trang 07 đến trang 11)
24-07-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 12 đến trang 14)
24-07-2007 Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 15 đến trang 16)
24-07-2007 Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 17 đến trang 19)
24-07-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc đề nghị thành lập thành phố Đông Hà thuộc tỉnh Quảng Trị. (trang 20)
24-07-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc hủy bỏ Nghị quyết 8.4/2006/NQ-HĐND ngày 28/12/2006 của HĐND thị xã khóa IX về Quy định khuyến khích đầu tư vào Cụm Công nghiệp Đông Lễ - thị xã Đông Hà. (trang 21)
24-07-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc chấm dứt thực hiện Nghị quyết 8c/1997/NQ-HĐND ngày 13/8/1997 của HĐND thị xã khóa VII về việc Huy động các nguồn lực đầu tư cho Giáo dục - Đào tạo của thị xã Đông Hà. (trang 22)
17-07-2007 Nghị quyết số 11A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị và điều chỉnh quy mô địa giới hành chính các phường thuộc thị xã Quảng Trị. (từ trang 23 đến trang 24)
17-07-2007 Nghị quyết số 11B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2007. (từ trang 25 đến trang 29)
17-07-2007 Nghị quyết số 11C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 30 đến trang 31)
19-07-2007 Nghị quyết số 10A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007. (từ trang 32 đến trang 34)
19-07-2007 Nghị quyết số 10B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2006. (từ trang 35 đến trang 36)
19-07-2007 Nghị quyết số 10C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh về việc quy hoạch đất xây dựng Khu Căn cứ hậu phương trong khu vực phòng thủ huyện. (trang 37)
23-07-2007 Nghị quyết số 10A/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về Tình hình Kinh tế- Xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm năm 2007. (từ trang 38 đến trang 42)
23-07-2007 Nghị quyết số 10B/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2006. (từ trang 43 đến trang 44)
23-07-2007 Nghị quyết số 10C/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc điều chỉnh nội dung Đề án Phụ cấp kinh phí cho Trưởng Ban công tác Mặt trận, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng, Phó các đoàn thể cấp thôn. (trang 45)
23-07-2007 Nghị quyết số 10D/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc điều chỉnh quy mô diện tích, địa giới hành chính xã Hải Lệ và xã Hải Lâm; sáp nhập xã Hải Lệ vào thị xã Quảng Trị. (từ trang 46 đến trang 47)
23-07-2007 Nghị quyết số 10E/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hải Lăng về việc phân bổ ngân sách chi cho 2 Ban HĐND huyện (Khóa IV, nhiệm kỳ 2004 - 2009). (từ trang 48 đến trang 49)
19-06-2007 Quyết định số 1311/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch điều chỉnh mở rộng Cụm Công nghiệp Tây Bắc Lao Bảo, thuộc Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 50 đến trang 51)
26-06-2007 Quyết định số 1344/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/10.000, hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. (từ trang 52 đến trang 54)
04-07-2007 Quyết định số 1414/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ vốn xây dựng nhà ở giáo viên vùng khó kế hoạch năm 2007. (trang 55)
05-07-2007 Quyết định số 1421/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phương án chuyển đổi Lâm trường Triệu Hải thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Triệu Hải. (từ trang 56 đến trang 57)
05-07-2007 Quyết định số 1422/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh phương án chuyển đổi Lâm trường Đường 9 thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Đường 9. (từ trang 58 đến trang 59)
13-07-2007 Quyết định số 1467/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu và vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2007. (từ trang 60 đến trang 62)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,231,201 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner