Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 18 xuất bản ngày 10-09-2015: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-08-2015 Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 03 đến trang 07)
27-08-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 08 đến trang 14)
27-08-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 quy định mức thu, quản lý sử dụng các khoản thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 15 đến trang 19)
08-09-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính – Kế hoạch. (từ trang 20 đến trang 24)
22-08-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2015. (từ trang 25 đến trang 27)
31-08-2015 Quyết định số 1827/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý. (từ trang 28 đến trang 32)
22-08-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. (từ trang 33 đến trang 34)
03-09-2015 Công bố số 2426/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 35 đến trang 99)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,730,140 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner