Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 01 + 02 + 03 xuất bản ngày 05-01-2024: 37 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-12-2023 Nghị quyết số 99/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. (từ trang 05 đến trang 08)
07-12-2023 Nghị quyết số 119/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ người tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực lượng vũ trang xuất ngũ; thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024 - 2026. (từ trang 09 đến trang 13)
07-12-2023 Nghị quyết số 120/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 14 đến trang 18)
07-12-2023 Nghị quyết số 123/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều Nghị quyết số 101/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 19 đến trang 21)
19-12-2023 Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 22 đến trang 29)
20-12-2023 Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 30 đến trang 43)
21-12-2023 Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 44 đến trang 45)
07-12-2023 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý. (từ trang 46 đến trang 54)
07-12-2023 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. (từ trang 55 đến trang 56)
07-12-2023 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 trung tâm y tế tuyến huyện và các trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 57 đến trang 58)
07-12-2023 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị. (trang 59)
07-12-2023 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND tỉnh. (từ trang 60 đến trang 61)
07-12-2023 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối từ cổng phụ Trung tâm Hành hương Đức mẹ La Vang đến cụm công nghiệp Hải Lệ và bãi đỗ xe số 01 theo quy hoạch đô thị La Vang. (từ trang 62 đến trang 64)
07-12-2023 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Kho lưu hàng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Đội trinh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. (từ trang 65 đến trang 66)
07-12-2023 Nghị quyết số 110/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. (từ trang 67 đến trang 69)
07-12-2023 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. (từ trang 70 đến trang 99)
07-12-2023 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. (từ trang 100 đến trang 103)
07-12-2023 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (từ trang 104 đến trang 106)
07-12-2023 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. (từ trang 107 đến trang 109)
07-12-2023 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác. (từ trang 110 đến trang 118)
07-12-2023 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 119 đến trang 122)
07-12-2023 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất (Hệ số K) năm 2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 123 đến trang 124)
07-12-2023 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 125 đến trang 127)
07-12-2023 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024. (từ trang 128 đến trang 129)
07-12-2023 Nghị quyết số 122/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2024. (từ trang 130 đến trang 138)
07-12-2023 Nghị quyết số 124/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2024. (từ trang 139 đến trang 141)
07-12-2023 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Nghị quyết hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. (từ trang 142 đến trang 143)
07-12-2023 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 144 đến trang 153)
19-12-2023 Nghị quyết số 127/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn 1. (từ trang 154 đến trang 155)
19-12-2023 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư Dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1. (từ trang 156 đến trang 157)
19-12-2023 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt. (từ trang 158 đến trang 160)
19-12-2023 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Gio Hải (cơ sở 2). (từ trang 161 đến trang 162)
19-12-2023 Nghị quyết số 131/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gio Hải (cơ sở 2). (từ trang 163 đến trang 164)
19-12-2023 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến đối với dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương. (từ trang 165 đến trang 172)
19-12-2023 Nghị quyết số 133/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục dự án đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý (nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng). (từ trang 173 đến trang 175)
29-12-2023 Quyết định số 3351/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 176 đến trang 194)
27-12-2023 Quyết định số 218/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 195 đến trang 207)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,226,137 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner