Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 14 + 15 xuất bản ngày 12-08-2008: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 04 đến trang 06)
24-07-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án Thành lập thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 07 đến trang 15)
24-07-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số giải pháp chủ yếu thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2010, định hướng đến năm 2015. (từ trang 16 đến trang 22)
24-07-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn. (từ trang 23 đến trang 28)
24-07-2008 Nghị quyết số 13/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ, sửa đổi và ban hành mới một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 29 đến trang 36)
24-07-2008 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e/2002/NQ-HĐND ngày 31/01/2002 và Nghị quyết số 6.5/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh về Giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm". (từ trang 37 đến trang 39)
24-07-2008 Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua phương án điều chỉnh phân loại đường phố tại thị xã Đông Hà năm 2008. (từ trang 40 đến trang 41)
30-07-2008 Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị. (từ trang 42 đến trang 44)
04-08-2008 Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Trị. (từ trang 45 đến trang 53)
04-08-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông. (từ trang 54 đến trang 62)
08-08-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. (từ trang 63 đến trang 70)
11-08-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định hạn mức giao đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân và hạn mức tối thiểu để được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 71 đến trang 73)
29-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 74 đến trang 76)
29-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thị xã Đông Hà năm 2007. (từ trang 77 đến trang 78)
29-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án Xã hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo thị xã Đông Hà giai đoạn 2008- 2015. (từ trang 79 đến trang 92)
30-07-2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà ban hành Quy chế phối hợp soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản của UBND thị xã Đông Hà. (từ trang 93 đến trang 99)
18-07-2008 Nghị quyết số 56/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 100 đến trang 104)
18-07-2008 Nghị quyết số 57/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đakrông về việc ohê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước huyện Đakrông năm 2007. (từ trang 105 đến trang 106)
30-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 107 đến trang 109)
07-08-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 110 đến trang 113)
16-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2008. (từ trang 114 đến trang 116)
16-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2007. (từ trang 117 đến trang 118)
16-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong về danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và các công trình phát sinh ngoài kế hoạch năm 2008. (từ trang 119 đến trang 120)
07-07-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. (từ trang 121 đến trang 125)
04-08-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008. (từ trang 126 đến trang 129)
22-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 130 đến trang 133)
22-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2007. (từ trang 134 đến trang 143)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,230,188 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner