Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 04 + 05 xuất bản ngày 15-02-2014: 21 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định hạn mức giao đất ở; công nhận quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất có vườn, ao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 04 đến trang 07)
07-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 08 đến trang 13)
14-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 14 đến trang 25)
16-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 26 đến trang 37)
22-01-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị. (từ trang 38 đến trang 42)
24-01-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp. (từ trang 43 đến trang 47)
25-01-2014 Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà. (từ trang 48 đến trang 76)
11-02-2014 Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 77 đến trang 82)
27-12-2013 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 83 đến trang 87)
27-12-2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 88 đến trang 106)
27-12-2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2014. (từ trang 107 đến trang 111)
27-12-2013 Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. (từ trang 112 đến trang 118)
06-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý. (từ trang 119 đến trang 128)
15-01-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014. (từ trang 129 đến trang 130)
15-01-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. (từ trang 131 đến trang 136)
07-01-2014 Quyết định số 29/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính, số người làm việc và hợp đồng cho các cơ quan, đơn vị năm 2014. (từ trang 137 đến trang 139)
08-01-2014 Quyết định số 30/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về chỉ tiêu đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. (từ trang 140 đến trang 159)
27-12-2013 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND thị xã Quảng Trị. (từ trang 160 đến trang 161)
14-01-2014 Đính chính số 07/HĐND-TT của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc đính chính Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của HĐND thị xã Quảng Trị. (trang 162)
27-01-2014 Quyết định số 06/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 163 đến trang 173)
11-02-2014 Công bố số 233/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 174 đến trang 211)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
31,737,666 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner