Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 15 + 16 + 17 xuất bản ngày 15-08-2017: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-05-2017 Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020. (từ trang 03 đến trang 09)
31-07-2017 Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 10 đến trang 42)
31-07-2017 Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 43 đến trang 44)
21-07-2017 Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà năm 2018. (từ trang 45 đến trang 48)
21-07-2017 Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2017. (từ trang 49 đến trang 53)
19-07-2017 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của thị xã Quảng Trị. (từ trang 54 đến trang 58)
19-07-2017 Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Đề án xã hội hóa xây dựng nhà văn hóa khu phố trên địa bàn thị xã Quảng Trị, giai đoạn 2017-2020. (từ trang 59 đến trang 60)
19-07-2017 Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. (từ trang 61 đến trang 68)
04-08-2017 Quyết định số 2130/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. (từ trang 69 đến trang 182)
15-08-2017 Công bố số 2315/CB/STC- SXD của Sở Tài chính, Liên Sở, ngành, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 183 đến trang 247)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,325,738 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner