Tổng tập Công báo
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2017

Tháng 01-2017: 33 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-01-2017 Công bố số 97/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
16-01-2017 Công bố số 97/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
30-12-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
30-12-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Quảng Trị. 
30-12-2016 Quyết định số 3541/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị năm 2017. 
30-12-2016 Quyết định số 3538/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty TNHH một thành viên mà UBND tỉnh làm Chủ sở hữu hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty Cổ phần mà UBND tỉnh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 
30-12-2016 Quyết định số 3537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế. 
28-12-2016 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
23-12-2016 Quyết định số 3274/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá công chức đối với chức danh Phó Giám đốc và tương đương các Sở, Ban ngành cấp tỉnh. 
22-12-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Hải Lăng. 
22-12-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hải Lăng. 
21-12-2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
20-12-2016 Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017. 
20-12-2016 Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
20-12-2016 Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc thông qua Đề án phát triển giáo dục - đào tạo thành phố Đông Hà giai đoạn 2017 - 2021, định hướng đến năm 2025. 
20-12-2016 Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đông Hà năm 2017. 
14-12-2016 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 
14-12-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 
14-12-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 
14-12-2016 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
28,326,071 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner