Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 05 xuất bản ngày 25-10-2006: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-04-2006 Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại. (từ trang 03 đến trang 06)
13-04-2006 Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND Quảng Trị. (từ trang 07 đến trang 11)
28-04-2006 Quyết định số 43/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch, vốn ưu đãi đầu tư, kế hoạch năm 2006. (từ trang 12 đến trang 15)
05-05-2006 Quyết định số 44/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định cước vận tải hàng hoá bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 16 đến trang 23)
10-05-2006 Quyết định số 45/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý. (từ trang 24 đến trang 26)
18-05-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ rừng. (từ trang 27 đến trang 29)
23-05-2006 Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. (từ trang 30 đến trang 33)
25-05-2006 Chỉ thị số 10/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác Đối ngoại và hợp tác quốc tế. (từ trang 34 đến trang 37)
10-05-2006 Quyết định số 426/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Quy định khu vực, vị trí các loại đất thuộc vùng giáp ranh với nông thôn mà người sử dụng đất chuyên sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thị xã Đông Hà để áp giá đất ở. (từ trang 38 đến trang 41)
17-05-2006 Quyết định số 447/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà về việc Ban hành quy định về công tác Lưu trữ trên địa bàn thị xã Đông Hà. (từ trang 42 đến trang 47)
15-05-2006 Quyết định số 609/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Đakrông về việc Phân bổ vốn bê tông hoá giao thông nông thôn năm 2006. (từ trang 48 đến trang 49)
14-04-2006 Quyết định số 516/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc Ban hành quy định về công tác Lưu trữ trên địa bàn huyện Hải Lăng. (từ trang 50 đến trang 55)
04-01-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2006. (từ trang 56 đến trang 60)
04-01-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2006. (từ trang 61 đến trang 68)
04-01-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hướng Hóa về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Hướng Hoá đến năm 2010. (từ trang 69 đến trang 70)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,230,552 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner