Tổng tập Công báo
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
Liên cơ quan
Chính phủ
Thủ tướng Chính phủ
BCA
Bộ LĐTBXH
Bộ TC
HĐND tỉnh
UBND tỉnh
Chủ tịch
HĐND thành phố Đông Hà
UBND thành phố Đông Hà
HĐND thị xã Quảng Trị
UBND thị xã Quảng Trị
HĐND huyện Cam Lộ
UBND huyện Cam Lộ
HĐND huyện Đakrông
UBND huyện Đakrông
HĐND huyện Gio Linh
UBND huyện Gio Linh
HĐND huyện Hải Lăng
UBND huyện Hải Lăng
HĐND huyện Hướng Hóa
UBND huyện Hướng Hóa
HĐND huyện Triệu Phong
UBND huyện Triệu Phong
HĐND huyện Vĩnh Linh
UBND huyện Vĩnh Linh
HĐND huyện đảo Cồn Cỏ
Sở Xây dựng
Trung tâm Tin học tỉnh

Tổng tập Công báo năm 2024

Công báo số 10 + 11 + 12 xuất bản ngày 19-04-2023: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-03-2023 Nghị quyết số 25/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 06 đến trang 11)
28-03-2023 Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi giải thưởng Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị. (từ trang 12 đến trang 14)
28-03-2023 Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức chi hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 15 đến trang 16)
28-03-2023 Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 17 đến trang 19)
28-03-2023 Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 20 đến trang 21)
28-03-2023 Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 22 đến trang 24)
28-03-2023 Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 25 đến trang 26)
28-03-2023 Nghị quyết số 32/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở xã hội hóa sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 27 đến trang 30)
28-03-2023 Nghị quyết số 33/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025. (từ trang 31 đến trang 34)
28-03-2023 Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2025. (từ trang 35 đến trang 40)
28-03-2023 Nghị quyết số 37/2023/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài và sửa đổi, bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 17/8/2012 của HĐND tỉnh Quảng Trị. (từ trang 41 đến trang 65)
12-04-2023 Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị. (từ trang 66 đến trang 74)
12-04-2023 Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị. (từ trang 75 đến trang 88)
28-03-2023 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kênh tưới, tiêu kết hợp xã Hải Phong. (từ trang 89 đến trang 90)
28-03-2023 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp sạt lở, hư hỏng tuyến đê Bắc Phước. (từ trang 91 đến trang 92)
28-03-2023 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè sông Thạch Hãn đoạn qua xã Triệu An, huyện Triệu Phong. (từ trang 93 đến trang 94)
28-03-2023 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. (từ trang 95 đến trang 96)
28-03-2023 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Thạch Hãn đoạn qua hạ lưu bến thả hoa Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. (từ trang 97 đến trang 98)
28-03-2023 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình sửa chữa kênh N2B hệ thống Nam Thạch Hãn và trạm bơm Mò Ó. (từ trang 99 đến trang 100)
28-03-2023 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục hậu quả thiên tai trên các tuyến đường tỉnh ĐT.571, ĐT.587, ĐT.588a. (từ trang 101 đến trang 102)
28-03-2023 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cầu vượt lũ tại cầu tràn đi thôn Khe Me, thôn Sông Ngân, xã Linh Trường. (từ trang 103 đến trang 104)
28-03-2023 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cầu vượt lũ Ly Tôn - xã Tà Long. (từ trang 105 đến trang 106)
28-03-2023 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cầu vượt lũ tràn Tà Puồng, đường vào khu tái định cư Trăng - Tà Puồng, Xã Hướng Việt. (từ trang 107 đến trang 108)
28-03-2023 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Cầu vượt lũ tại tràn Km0+500, đường Cha Lỳ - Cuôi, xã Hướng Lập. (từ trang 109 đến trang 110)
28-03-2023 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Tân Liên - Thuận (ĐH.86), đoạn qua xã Tân Liên. (từ trang 111 đến trang 112)
28-03-2023 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án San nền và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu tại khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay - tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2). (từ trang 113 đến trang 114)
28-03-2023 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội và Phục hồi chức năng dành cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại của cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc. (từ trang 115 đến trang 117)
28-03-2023 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2022 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và nguồn thu xổ số kiến thiết do tỉnh quản lý. (từ trang 118 đến trang 127)
28-03-2023 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (từ trang 128 đến trang 130)
28-03-2023 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. (từ trang 131 đến trang 133)
28-03-2023 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý. (từ trang 134 đến trang 142)
28-03-2023 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cấp tỉnh quản lý năm 2022 sang năm 2023. (từ trang 143 đến trang 152)
28-03-2023 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023. (từ trang 153 đến trang 155)
28-03-2023 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương phân cấp cho cấp huyện quản lý năm 2022 sang năm 2023. (từ trang 156 đến trang 177)
28-03-2023 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về hệ số điều chỉnh giá đất (Hệ số K) năm 2023 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 178 đến trang 179)
28-03-2023 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. (từ trang 180 đến trang 181)
28-03-2023 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục dự án thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2023. (từ trang 182 đến trang 191)
28-03-2023 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030. (từ trang 192 đến trang 195)
28-03-2023 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. (từ trang 196 đến trang 203)
11-04-2023 Quyết định số 691/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Quảng Trị. (từ trang 204 đến trang 211)
07-04-2023 Công bố số 728/CB-SXD của Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. (từ trang 212 đến trang 339)
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,539,499 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner